Praktijk

Samengroeien

Contact

Praktijk Samengroeien
Kaardenstekerstraat 4
4813 LP Breda
Tel : 076-5155288
Mobiel : 06-42924553
contact@praktijk-samengroeien.nl

KWALITEITSHANDBOEK PRAKTIJK SAMENGROEIEN

In het kwaliteitshandboek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Omschrijving van Samengroeien
2. Visie
3. Privacybeleid
4. Klachtenregeling
5. Kwaliteit


1.        Omschrijving van Samengroeien
Samengroeien is een zelfstandige onderneming en biedt verschillende vormen van coaching en begeleiding aan kinderen met een beperking of ontwikkelingsproblemen.
Samengroeien is een eenmanszaak en het aantal klanten wordt bepaald door de vragen en diensten die op dat moment geleverd worden.
 
2.        Visie van Samengroeien
Een belangrijke drijfveer voor Samengroeien is dat alle kinderen mee kunnen doen in de maatschappij. Samengroeien brengt kinderen met en zonder handicap samen, zodat de omgeving leert openstaan voor mensen met een beperking en er acceptatie ontstaat.
 
Daarnaast is de vraag van ouders de belangrijkste drijfveer voor een hulpvraag. Ouders kennen hun kind het beste en samenwerking en overleg met ouders is een van de belangrijkste speerpunten in de begeleiding.
 
Bij Samengroeien probeer ik zoveel mogelijk de kwaliteit van de ontwikkeling van het kind te verbeteren, goed kijkend naar de capaciteiten van het kind en omgeving.
 
3.       Vastgelegd privacy beleid
Ik ben mij bewust van het vertrouwen dat u in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Samengroeien. Door gebruik te maken van mijn diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Samengroeien respecteert de privacy van al haar klanten.

Gebruik van mijn diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten van Samengroeien, vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op mijn eigen beveiligde pc. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, bewaar ik die berichten. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op mijn eigen beveiligde pc.
 
Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige beleid. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van het beleid, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied u altijd de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan mij is verstrekt.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen
 
 
4.        Vastgelegde klachtenregeling inclusief de afhandeling van klachten
Conform de interne klachtenprocedure kan de klant -of een derde namens hem- hierna te noemen de klager, een klacht indienen tegen mij.
 
Bij sterke voorkeur is de interne klachtenprocedure eerst bewandeld.
De interne klachtenprocedure houdt in dat de klant en/of vertegenwoordiger van de klant een persoonlijk gesprek aanvraagt om zijn onvrede te uiten.
 
Komen we er niet uit met een gesprek, dan kan de klacht schriftelijk ingediend worden.
Klachten dienen schriftelijk, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en handtekening te worden ingediend binnen een termijn van 10 weken na het ontstaan van de klacht. Ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd binnen een termijn van 5 dagen.
Degene waarover wordt geklaagd en de klager worden altijd in staat gesteld om gehoord te worden, waar mogelijk schriftelijk, voor zover noodzakelijk of wenselijk voor betrokkene(n) zal dit mondeling geschieden. Klager en beklaagde mogen zich laten bijstaan. Mochten klager en beklaagde er niet samen uitkomen, kan een externe ingeschakeld worden van ZZP Nederland, waar ik bij aangesloten ben.
 
 
5.        Kwaliteit
Meting klanttevredenheid:
Door middel van mondelinge gesprekken na elke begeleidingsvorm en het bijhouden van een logboek per klant wordt bijgehouden of de juiste begeleiding nog geboden wordt.  Halfjaarlijks wordt het plan van aanpak doorgenomen en wordt bekeken of deze nog actueel is. Daarin wordt ook opgenomen of de klant nog tevreden is of niet.
Aan het einde van de looptijd wordt een evaluatieformulier ingevuld. Mocht het nodig zijn, kan het evaluatieformulier ook als tussentijdse evaluatie gebruikt worden.
 
Verbeteracties of evaluatie naar aanleiding van klanttevredenheidmetingen
In het plan van aanpak staan doelstellingen en verbeteracties beschreven. Indien naar aanleiding van de mondelinge gesprekken verbeteracties nodig zijn, worden die ter plekke uitgevoerd. Na aanleiding van het evaluatieformulier worden de verbeteracties doorgevoerd.Deze pagina is voor het laatst aangepast:10-09-2018